WIZ N


WIZ N Between Us Cover

WIZ N – Between Us Lyrics

English Translation: Romanized: Nannannan romaentik Neonneonneonneon aeksyeon Nannannannan mello Uh uh (Neorang na uri) Nannannannan peuriti Neonneonneonneon seksi Nannannannan ratte Uh uh (Neorang na uri) I wanna feeling You wanna touching I wanna healing You…