WayV (威神V)
"Up From Here"English Translation Lyrics:

Heartbeat starting to race
The next scene of the story
When the unexpected appears between us
Want to pretend to play it cool
But can’t stop my footsteps
Always thinking of you
Can’t explain myself caring about you
From day to dusk
Immersed by the lovely small and ordinary things with you
Using ambiguous smiles
To confirm the answer in my heart is you for sure

Like the taste of melted candy
Slowly seeping Every day every way
Even a deep breath can feel this air
Like the smell of blooming flowers hiding in these details
Familiar but special
Got something um
Courage doubled in this moment Fears gone
Passionately spreading. starting to bubble up
The answer is you, Only one

Come a little closer
Although suddenly realizing I don’t know what to do
You have things to say
Can’t wait no longer babe
The moment my heart leaped,
The intimacy temperature starts to change

Love me like you do
The happiness that starts to ferment now
Slowly approaching the same temperature
I think I’m in love with you
End the speculating footsteps
Holding my breath and leaping over latitudes
We should redefine Where we go
It’s only up from here

Habit becomes hope
I wanna see you wanna see you
Wanna see you feel right

Turns out. it’s not usual anymore
Time’s perfect answer
It’s two hearts overlapping Love

When my heart is quiet
Waiting for fate’s unpredictable coincidence
When Cupid hovers around me
I’ll see the color that tells me happiness is coming

Finding you Girl to your heart
Went in a circle then found out that you were right beside me all along
Don’t need more explanation
Responding with this familiar feeling
Catching this call
You can now just get in
Two hearts getting even closer
Evolving from friendship Love feeling
Confirming with mutual and implied gazes
That at this moment love is the only thing

Come just a bit closer
Suddenly realizing I don’t know what to do
You have things to say
Can’t wait no longer babe
Love is being fulfilled
Starting to grow and speeding up

Love me like you do
The happiness that starts to ferment now
Slowly approaching the same temperature
I think I’m in love with you
End the speculating footsteps
Holding my breath and leaping over latitudes
We should redefine Where we go
It’s only up from here

A timeless and beautiful dream with you No no
Protecting and caring for it with sincerity
Tasting happiness, fermenting romance making it last forever

Love me like you do
The happiness that starts to ferment now
Slowly approaching the same temperature
I think I’m in love with you
End the speculating footsteps
Holding my breath and leaping over latitudes
We should redefine Where we go
It’s only up from here
It’s only up from here

Only up it’s only up it’s only up from here
Only up it’s only up it’s only up from here
When you love me like you do
I can’t take my eyes right off of you
Only up it’s only up it’s only up from here
Redefining where we go
It’s only up from here

Romanized Lyrics:

(with individual parts/member line distribution)

[Ten] Making love
Making love

[Kun] Xin tiao kai shi jia su
Ju qing de xia yi mu
Dang wo men zhi jian chu xian yi xiang bu dao de bian shu
[Winwin] Xiang ke yi de zhuang ku
Que zhi bu zhu jiao bu
Wu shi wu ke xiang dao ni
Wu fa jie shi de zai hu
[Ten] Cong bai tian zou dao ri luo
He ni chen jin ping fan xiao shi de mei hao
Yong zhuo mo bu ding de wei xiao
Lai que ding xin li de da an fei ni bu ke

[Hendery] Xiang tang guo rong hua zi wei
Man man de shen tou every day every way
Shen hu xi dou neng gan jue zhe kong qi
Xiang hua xiang wei qiao qiao sheng kai cang zai zhe xi jie
[Lucas] Shu xi de que te bie
Got something um
Zai zhe shun jian yong qi jia bei fears gone
Re lie man yan kai shi fei teng
Da an shi ni only one

[Xiaojun] Kao jin zai duo yi dian
Que hu ran fa xian wo de bu zhi suo cuo
Ni de you hua xiang shuo
[Yangyang] Can’t wait no longer babe
Xin dong shun jian [Xiaojun] qin mi wen du kai shi gai bian

[All] Love me like you do
Xian zai kai shi fa jiao de xing fu
Man man kao jin yong you xiang tong wen du
I think I’m in love with you
Jie shu chuai ce de jiao bu
Bing zhu hu xi kua yue de wei du
Gai chong xin ding yi where we go
It’s only up from here

[Lucas] Xi guan bian cheng qi dai
I wanna see you wanna see you
Wanna see you feel right

[Xiaojun] Yuan lai bu zai shi ping fan
Shi jian wan mei de jie da
Shi liang ke xin chong die le love

[Kun] Xin zhao bu xuan de shi ke
Deng dai ming yun wu fa yu ce de qiao he
Dang qiu bi te pan xuan shen pang
Hui kan jian xing fu lai lin yu gao de yan se

[Yangyang] Sou xun ni girl dao xin shang
Rao le yi quan yuan lai ni jiu zai wo shen pang
Bu yong duo shuo ming
Shu xi gan jue hui ying
Bu zhuo zhe lai dian
You can now just get in
[Hendery] Liang ke xin bian de geng kao jin
Cong you qing jin hua love feeling
Yong mo qi yan shen lai que ding
Zai zhe yi ke ai shi only thing

[Ten] Kao jin zai duo yi dian
Que hu ran fa xian wo de bu zhi suo cuo
Ni de you hua xiang shuo
[Winwin] Can’t wait no longer babe
Ai zheng dui xian
[Ten] Kai shi cui hua jia kuai jin du

[All] Love me like you do
Xian zai kai shi fa jiao de xing fu
Man man kao jin yong you xiang tong wen du
I think I’m in love with you
Jie shu chuai ce de jiao bu
Bing zhu hu xi kua yue de wei du
Gai chong xin ding yi where we go
It’s only up from here

[Xiaojun] He ni juan yong de mei meng no no
[Kun] Yong zhen xin guan gai shou hu zhe
[Ten] Pin wei xing fu [Xiaojun] fa jiao lang man cheng wei yong yuan

[All] Love me like you do
Xian zai kai shi fa jiao de xing fu
Man man kao jin yong you xiang tong wen du
I think I’m in love with you
Jie shu chuai ce de jiao bu
Bing zhu hu xi kua yue de wei du
Gai chong xin ding yi where we go
It’s only up from here

[All] Only up it’s only up it’s only up from here
Only up it’s only up it’s only up from here
When you love me like you do
I can’t take my eyes right off of you
Only up it’s only up it’s only up from here
Chong xin ding yi where we go
It’s only up from here

Hangul/Korean Lyrics:

심장이 빠르게 뛰기 시작해
이 스토리의 다음 장면에
우리 사이에 생각지 못한 변수가 나타날 때
일부러 쿨한 척해보지만
발걸음을 멈출 수 없어
언제나 늘 너를 생각해
말로 다 표현할 수 없을 정도로 마음이 쓰여
아침부터 해가 질 때까지
너와 함께하는 평범함과 사소함에서 오는 행복
나도 모르게 번지는 웃음으로
마음 속 답은 오로지 너뿐이라는 걸 확신해

캔디가 녹고 있는 듯한 기분이야
그렇게 서서히 스며들어 Every day every way
숨을 깊게 들이쉬면 이 공기마저 느껴져
마치 꽃향기가 은은하게 퍼져 이 사소함 속에 숨어든 것 같아
익숙하지만 특별해
Got something um
이 순간에 용기가 두 배가 돼 Fears gone
열기가 퍼지며 끓어오르기 시작해
정답은 너야 Only one

더 가까이 다가가
어찌할 줄 모르는 나를 문득 발견했어
너는 할 말이 있어 보여
Can’t wait no longer babe
설레는 순간에 온도가 변하기 시작했어

Love me like you do
지금부터 발효되는 행복
천천히 다가와 같은 온도를 갖게 돼
I think I’m in love with you
망설이던 걸음은 이제 멈춰
숨을 참고 위도를 뛰어넘어
정의를 다시 내려야 할 것 같아 Where we go
It’s only up from here

습관은 기대로 바뀌었어
I wanna see you wanna see you
wanna see you feel right

더 이상 평범하지 않아
시간이 완벽한 해답을 줬어
두 개의 마음이 사랑으로 합쳐져

굳이 말하지 않아도 서로 알고 있는 순간
운명도 예측할 수 없는 우연의 일치를 기다려
큐피드가 주변에서 맴돌 때
곧 다가올 행복의 색채를 보게 될 거야

너를 찾고 있어 Girl 마음속에서
한 바퀴 돌고 보니 너는 바로 내 옆에 있었어
설명은 필요 없어
익숙한 이 느낌이 반응해
이 짜릿한 느낌을 놓치고 싶지 않아
You can now just get in
서로의 마음이 더욱 가까워져
우정에서 발전해 Love feeling
마음이 통하는 눈빛으로 확신해
지금 이 순간 사랑은 Only thing

더 가까이 다가가
어찌할 줄 모르는 나를 문득 발견했어
너는 할 말이 있어 보여
Can’t wait no longer babe
사랑은 이루어지고 있어
우리의 진도를 더 빠르게 작용하고 있어

Love me like you do
지금부터 발효되는 행복
천천히 다가와 같은 온도를 갖게 돼
I think I’m in love with you
망설이던 걸음은 이제 멈춰
숨을 참고 위도를 뛰어넘어
정의를 다시 내려야 할 것 같아 Where we go
It’s only up from here

너와 함께 꾼 알 수 없는 아름다운 꿈 No no
우리의 진심으로 키워 주고 지켜 줘
행복의 맛을 음미하며 낭만을 숙성 시켜 영원이 돼

Love me like you do
지금부터 발효되는 행복
천천히 다가와 같은 온도를 갖게 돼
I think I’m in love with you
망설이던 걸음은 이제 멈춰
숨을 참고 위도를 뛰어넘어
정의를 다시 내려야 할 것 같아 Where we go
It’s only up from here

Only up it’s only up it’s only up from here
Only up it’s only up it’s only up from here
When you love me like you do
I can’t take my eyes right off of you
Only up it’s only up it’s only up from here
정의를 다시 내려야 할 것 같아 Where we go
It’s only up from here